Photo: kawa - river

hashi - bridge

kawa - river

autumn river kawa

kawa yoru

kawa

橋 はし hashi bridge

Japan Tokyo Koutou-ku Oojima [?]